Post image for The Word Became Flesh – Christmas Celebration!

The Word Became Flesh – Christmas Celebration!

by MSH on December 17, 2013

WHAT, or WHO exactly is THE WORD?  And what does that have to do with this holidays season?  Come to our Christmas Celebration and find out for yourself – Worship, Christmas Hymns, Story.  It could change your life!  Please come.

Saturday, Dec 21, 21013 at 7 pm
Grace Alliance Church
555 Los Coches St, Milpitas, CA 95035
==================================================

“Ngôi Lời” là GÌ, là AI? Và điều đó có liên quan gì đến mùa lễ này?  Mời bạn đến dự Buổi Lễ Giáng Sinh để cùng kỷ niệm cũng như tìm hiểu với chúng tôi – thờ phượng, thánh ca & câu chuyện Giáng Sinh.  Cuộc đời bạn có thể được thay đổi!  Thân mời bạn tham dự.

Thứ Bảy, 21 tháng 12 năm 2013, lúc 7 giờ tối
Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Milpitas
555 Los Coches St, Milpitas, CA 95132