Post image for Sunday School Equipping Event – Saturday September 20, 2014

Sunday School Equipping Event – Saturday September 20, 2014

by MSH on September 11, 2014

RE-THINKING SUNDAY SCHOOL

Are you satisfied with the way your Sunday School class is going? Or do you feel it’s been stagnant for a while now? If you sense that something is missing in your class, we invite you to come and re-think Sunday School with us. We will discuss how to move people from classroom rows into intimate circles, and from circles into missional activities in their own communities. Our speaker Muc Su Phan Tran Dung will teach us to instill in our Sunday School classes and Bible Study groups a vision to intentionally reach people for Christ, release them to serve and reproduce themselves for Kingdom impact.

  • WHERE:     Grace Alliance Church
  • WHEN:        Saturday September 20, 2014, from 9 AM to 12:30 PM.
  • (Registration and breakfast begins at 9 AM.  The training event begins on time at 9:30 AM and ends at 12:30 PM)

FREE ADMISSION!  But to help us serve you better, please sign up HERE ahead of time.  Hope to see you at the event!

TRƯỜNG CHÚA NHẬT – NHÌN LẠI & NHÌN TỚI

Bạn có đang thỏa lòng với lớp Trường Chúa Nhật của mình không? Hay bạn cảm thấy lớp học hơi nhàm chán và thiếu một điều gì đó thật quan trọng? Chúng tôi mời bạn đến để cùng suy gẫm làm thế nào biến đổi lớp học của mình thành những vòng tròn thân mật, và từ những vòng tròn đó đi ra làm chứng nhân trong cộng đồng. Mục Sư Diễn Giả Phan Trần Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta đặt vào những lớp học một khải tượng dẫn đưa người mới đến với Chúa, trang bị họ để phục vụ và tự gây dựng môn đồ cho Vương Quốc của Chúa.

  • Buổi huấn luyện được tổ chức tại Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Milpitas
  • Ngày thứ Bảy 20 tháng 9 năm 2014, từ 9 giờ sáng đến 12:30 trưa.
  • (Ghi danh và điểm tâm bắt đầu lúc 9 giờ sáng.  Chương trình huấn luyện bắt đầu đúng giờ lúc 9:30 sáng và chấm dứt lúc 12:30 trưa)

VÀO CỬA MIỄN PHÍ.  Nhưng để giúp chúng tôi phục vụ cho bạn tốt đẹp hơn, xin vui lòng ghi danh trước (NHẤN VÀO ĐÂY).  Rất mong gặp bạn ngày hôm đó!