NO English Service This Sunday June 29 2014

by MSH on June 24, 2014

Most of our staff, leaders and volunteers will be attending the Annual District Conference in Southern Cal this weekend and so we will not hold the Worship Service in English this Sunday.  The English Sunday School classes will not meet either. The Vietnamese Service still meets as usual at 11:15 AM.  All classes and services will resume next weekend.  Come back and hear us share the blessings from the conference.

Phần lớn các nhân viên và cộng tác viên sẽ tham dự chương trình Hội Đồng Thường Niên của Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ tại miền Nam California cuối tuần này.  Vì vậy Hội Thánh chúng ta sẽ không có buổi nhóm thờ phượng bằng tiếng Anh cũng như các lớp học bằng Anh Ngữ. Các lớp tiếng Việt và nhóm thờ phượng bằng tiếng Việt vẫn diễn tiến như thường lệ. Ước mong gặp lại tất cả vào tuần tới để nghe tường trình những phước hạnh Chúa ban cho qua chương trình Hội Đồng.

MSH