Mạng Lệnh Chúa Giao

by My-Le on May 15, 2011

Post image for Mạng Lệnh Chúa Giao

Lời chứng người chăn đã truyền rao
Tình yêu Lời Chúa luôn tuôn trào
Dâng mình hầu việc không lo sợ
Đặt Chúa hàng đầu tâm quyết cao

Mạng lệnh Chúa giao đi chứng đạo
Vâng lời, trung tín truyền Tin lành
Chuyên cần, chăm sóc, học lời Chúa
Chia xẻ Đức tin để trọn thành./.

Cảm động bài giảng Mục Sư Giáo Sĩ Phạm Xuân Nghĩa
Công vụ các sứ đồ 11:19-30; 13:1-3
Milpitas Ngày 15 Tháng 5 Năm 2011
Hồ Duy Hạ