Post image for Good Friday & Easter Celebration

Good Friday & Easter Celebration

by MSH on April 2, 2015

So what’s the big deal about the Good Friday & Easter weekend?  Why is it that church attendance is highest on this weekend compared to any other weekend of the year?  Something significant happened on that first Good Friday and the following Sunday, things that occurred in the cosmos and things that continue to transform the human lives today.  We invite you to celebrate this special weekend with us and be transformed by what began 2000 years ago:

  • Good Friday Service –  8 pm Friday April 3, 2015
  • SonRise Devotion – 6 am Sunday April 5, 2015
  • Easter Celebration – 10 am Sunday April 5, 2015

All events will be bi-lingual and happening at Grace Alliance Church.  On Sunday there will be breakfast served after the devotion and lunch after the worship service.

Come with a worshiping heart and invite some friends to celebrate with you.

—————————————————————–

Cuối tuần Đêm Thương Khó và Lễ Phục Sinh có gì đặc biệt, mà lịch sử Hội Thánh cho thấy đông người đến nhà thờ hơn mọi tuần lễ khác trong năm?  Thật có những sự việc quan trọng xảy ra trong Đêm Thương Khó đầu tiên, và ngày Chúa Nhật sau đó, những việc cao vời ở trên các từng trời, và những việc diệu kỳ vẫn đang tiếp diễn và biến đổi nếp sống con người cho đến ngày nay.  Xin mời quý vị đến tham dự những buổi lễ cuối tuần này và kinh nghiệm sự đổi mới trong chính đời sống mình:

  • Đêm Thương Khó – 8 giờ tối thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015
  • Nhóm Rạng Đông – 6 giờ sáng Chúa Nhật, 5 tháng 4, 2015
  • Lễ Phục Sinh – 10 giờ sáng Chúa Nhật, 5 tháng 4, 2015

Cả 3 buổi thờ phượng sẽ bằng song ngữ Việt Anh và nhóm tại nhà thờ.  Ngày Chúa Nhật sẽ có bữa điểm tâm sau Nhóm Rạng Đông và tiệc trà buổi trưa sau buổi Lễ Phục Sinh.

Xin mời quý vị chuẩn bị lòng thờ phượng và đến dự các buổi lễ.  Xin nhớ mời bạn bè thân hữu cùng đến thờ phượng với mình.