Post image for discovering GRACE through Peter’s story

discovering GRACE through Peter’s story

by MSH on March 7, 2015

If you don’t have a church home, we invite you to come worship with us next several weeks (starting Mar 8, 2015) as we go through the story of the lead apostle and discover what GRACE is.  His story can become your story.  English Service at 9:45 am.  Vietnamese at 11:15 am.  Hope to see you all.

Nếu bạn chưa có Hội Thánh nhà, xin mời cùng đến thờ phượng với chúng tôi những tuần lễ kế tiếp (bắt đầu ngày Chúa Nhật 8 tháng 3 năm 2015).  Chúng ta sẽ cùng học qua câu chuyện cuộc đời sứ đồ Phê-rơ và tìm hiểu về ƠN LÀNH Chúa.  Câu chuyện mầu nhiệm của sứ đồ Phê-rơ có thể trở thành câu chuyện của chính bạn.  Giờ thờ phượng tiếng Anh 9:45 am và tiếng Việt 11:15 am.  Rất mong gặp lại!