Post image for Church Picnic Sunday May 25, 2014

Church Picnic Sunday May 25, 2014

by MSH on May 22, 2014

IMPORTANT ANNOUNCEMENT:

This coming Sunday we will be holding our worship service at Sandy Wool Lake (Ed Levin County Park). It’s in Milpitas, only 10 minutes away from our church. The worship service will start at 9:30 AM. There will be an entrance fee to the park ($6 / car) so you may want to meet up at church at 9 AM and car pool together. After worship there will be a delicious lunch and lots of fun activities together. Bring your outdoor game sets, and bring your fishing fear if you want to try your luck (fishing license is required).

Xin thông báo: cuối tuần này Hội Thánh sẽ thờ phượng Chúa và sinh hoạt ngoài trời tại công viên Ed Levin County Park thuộc thành phố Milpitas, khoảng 10 phú lái xe từ nhà thờ.  Buổi thờ phượng bắt đầu lúc 9:30 sáng. Quý vị nên hẹn gặp nhau lúc 9 giờ ở nhà thờ để đi chung xe cho đỡ tốn tiền vào công viên ($6 một xe). Sau giờ thờ phượng sẽ có bửa ăn trưa thật ngon và sinh hoạt cộng đồng. Hẹn gặp nhau ngày Chúa Nhật!

CLICK HERE FOR DIRECTION TO PICNIC SITE.