Post image for Christmas Day Service – Dec 25 2011

Christmas Day Service – Dec 25 2011

by MSH on December 8, 2011

On this special day we will have a joint service celebrating again “The Birth of Christ – Good News to All People.” There will be no separate English and Vietnamese services that day. The joint service will begin at 10 AM, followed by a hearty Christmas lunch reception.  COME AND JOIN US!

Sáng Chúa Nhật 25 tháng 12 sẽ có buổi thờ phượng chung để một lần nữa kỷ niệm “Chúa Giáng Sinh – Tin Lành cho Muôn Dân.”  Sẽ không có hai buổi nhóm riêng tiếng Việt và tiếng Anh.  Buổi nhóm chung sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, tiếp theo là bữa ăn mừng Chúa Giáng Sinh.  XIN MỜI THAM DỰ!